Төрийн үйлчилгээ

Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв

Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний асуудал

хариуцсан мэргэжилтэн: Н.Чимгээ

Утас: 94323518

Е-Mail хаяг: tunt.uvs2016@gmail.com

Жирэмсэн эхийн тэтгэмж авч байсан иргэн хүүхэд төрөнгүүт 0-3 хүртэлх насны хүүхэд асарсны тэтгэмж авах хүсэлтээ сум, хорооны нийгмийн ажилтанд гаргана.

Бүрдүүлэх материал
1өргөдөл
21 хувь зураг
3иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
4баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
5жирэмсэн үедээ эмнэлгийн хяналтад орсон тухай өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийн эмчийн тодорхойлолт.

Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний асуудал

хариуцсан мэргэжилтэн: Н.Чимгээ

Утас: 94323518

Е-Mail хаяг: tunt.uvs2016@gmail.com

Гэнэтийн аюул, осол,урьдчилан төсөөлөх боломжгүй бусад шалтгаанаар гэр оронгүй, гэр орон нь цаашид амьдрах боломжгүй болсон болон амьжиргааны эх үүсвэрээ алдсан өрхөд мөнгөн тусламж үзүүлэх /1,200,000 /

Бүрдүүлэх материал
1Тусламж авахыг хүссэн өргөдөл
2Гэнэтийн аюул,ослын улмаас гэр оронгүй болсныг тодорхойлcон мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт
3Багийн Засаг даргын тодорхойлолт
4Өрхийн гишүүдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээ, хуулбарын хамт
5Харьяа эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газраас орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа
6Амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн шийдвэр

Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний асуудал

хариуцсан мэргэжилтэн: Н.Чимгээ

Утас: 94323518

Е-Mail хаяг: tunt.uvs2016@gmail.com

18 нас хүрээгүй байхдаа бүтэн өнчин болсон 18-24 насны иргэнд нэг удаа мөнгөн тусламж олгох / 1,200,000 /

Бүрдүүлэх материал
1Тусламж авахыг хүссэн өргөдөл
2Эцэг, эхийн нас барсны гэрчилгээ
3Багийн Засаг даргын тодорхойлолт
4Иргэний үнэмлэхний хуулбар
52 хувь цээж зураг
6Амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн шийдвэр

Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний асуудал

хариуцсан мэргэжилтэн: Н.Чимгээ

Утас: 94323518

Е-Mail хаяг: tunt.uvs2016@gmail.com

Ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд рашаан сувилалд амарч сувилуулсан тохиолдолд тээврийн хэрэгслийн нэг талын зардал болон эрхийн бичгийн үнийн 50%-ийг жилд нэг удаа нөхөн олгох Ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд рашаан сувилалд амарч сувилуулсан тохиолдолд тээврийн хэрэгслийн нэг талын зардал болон эрхийн бичгийн үнийн 50%-ийг жилд нэг удаа нөхөн олгох

Бүрдүүлэх материал
1Өргөдөл
22 талын замын зардлын билет
3Багийн Засаг даргын тодорхойлолт
4Иргэний үнэмлэхний хуулбар
513 А, 13 Б маяг

Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний асуудал

хариуцсан мэргэжилтэн: Н.Чимгээ

Утас: 94323518

Е-Mail хаяг: tunt.uvs2016@gmail.com

Тэжээн тэтгэх үр хүүхэдгүй,эсвэл хууль ёсны тэжээн тэтгэгч нь дэмжлэг үзүүлэх боломжгүй ахмад настан болон хүндэт донор ахмад настанд түлш худалдан авахад мөнгөн тусламж олгох  /Жилд 1 удаа 140,000 /

Бүрдүүлэх материал
1Тэтгэмжид хамрагдахыг хүссэн өргөдөл
2Амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн шийдвэр
3Багийн Засаг даргын тодорхойлолт
4Иргэний үнэмлэхний хуулбар
5Хүндэт донорын үнэмлэх

Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний асуудал

хариуцсан мэргэжилтэн: Н.Чимгээ

Утас: 94323518

Е-Mail хаяг: tunt.uvs2016@gmail.com

 

Бүрдүүлэх материал
1Өргөдөл
2Эрхийн бичгийн хуулбар,мөнгө төлсөн баримт
3Багийн Засаг даргын тодорхойлолт
4Иргэний үнэмлэхний хуулбар
5Тэтгэврийн дэвтэр,хуулбарын хамт

Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний асуудал

хариуцсан мэргэжилтэн: Н.Чимгээ

Утас: 94323518

Е-Mail хаяг: tunt.uvs2016@gmail.com

Байнгын асаргаа шаардлагатай 16 ба түүнээс дээш насны иргэнд мөнгөн тэтгэмж олгох / улиралд нэг удаа 60,000 /

Бүрдүүлэх материал
1Тэтгэмжид хамрагдахыг хүссэн өргөдөл
2Байнгын асаргаа шаардлагатай тухай эрүүл мэндийн байгууллагын тодорхойлолт
3Багийн Засаг даргын тодорхойлолт
4Иргэний үнэмлэхний хуулбар
52 хувь цээж зураг
6Амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн шийдвэр

Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний асуудал

хариуцсан мэргэжилтэн: Н.Чимгээ

Утас: 94323518

Е-Mail хаяг: tunt.uvs2016@gmail.com

Эмнэлгийн хяналтанд байдаг,байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настан эсхүл хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг асарч байгаа иргэнд тэтгэмж олгох

/сард 64,000/

Бүрдүүлэх материал
1Тэтгэмжид хамрагдахыг хүссэн өргөдөл
2Эмнэлгийн магадлах комиссын шийдвэр
3Багийн Засаг даргын тодорхойлолт
4Асарч буй хүний иргэний үнэмлэхний хуулбар
5Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний иргэний үнэмлэхний хуулбар
62 хувь асрагч, асруулагч иргний зураг
7Сум, хорооны амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн шийдвэр

Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний асуудал

хариуцсан мэргэжилтэн: Н.Чимгээ

Утас: 94323518

Е-Mail хаяг: tunt.uvs2016@gmail.com

/2 ихэр бол тус бүр 1,0 сая ,3 ба түүнээс дээш ихэр тус бүр 3,0 сая /

Бүрдүүлэх материал
1Тусламж авахыг хүссэн эцэг, эх, асран хамгаалагчийн өргөдөл
22 хувь эх /эцэг,асран хамгаалагч /-ийн 3*4 хэмжээтэй цээж зураг
3Багийн Засаг даргын тодорхойлолт
4Эх /эцэг,асран хамгаалагч /-ийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
5Хүүхэд тус бүрийн төрсний гэрчилгээ, хуулбарын хамт
6Хүүхэд эсэн мэнд бойжиж буй тухай өрхийн эмчийн тодорхойлолт

Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний асуудал

хариуцсан мэргэжилтэн: Н.Чимгээ

Утас: 94323518

Е-Mail хаяг: tunt.uvs2016@gmail.com

/ жилд 1 удаа /

Бүрдүүлэх материал
1Тусламж авахыг хүссэн өргөдөл
2Багийн Засаг даргын тодорхойлолт
3“Эхийн алдар” 1 эсхүл 2-р зэргийн одонгийн үнэмлэх, хуулбарын хамт
4Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
52 хувь цээж зураг
6Одонгийн үнэмлэхээ гээсэн бол архивын лавлагаа

Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний асуудал

хариуцсан мэргэжилтэн: Н.Чимгээ

Утас: 94323518

Е-Mail хаяг: tunt.uvs2016@gmail.com

/ жирэмсний  сартайгаас эхлэн 5 сарын хугацаанд сар бүр 40,000 ₮/

Бүрдүүлэх материал
1Тэтгэмжид хамрагдахыг хүссэн өргөдөл
2Жирэмсэн үеийн хяналтанд орсон тухай өрхийн эмнэлгийн тодорхойлолт
3Багийн Засаг даргын тодорхойлолт
4Иргэний үнэмлэхний хуулбар
52 хувь цээж зураг
6Дэвтрийн үнэ - 650₮ / анх удаа дэвтэр олгоход үнэ төлбөргүй /

Цахим холбоос