ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг.Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
 ФОТО СЛАЙД

2017-10-23   16:26:39   662   0
  Увс аймаг дахь Америкийн соёл мэдээллийн төв нь тогтмол үйл ажилла
Увс аймаг дахь Америкийн соёл мэдээллийн төв нь тогтмол үйл ажиллагаа явуулж, аймгийн хүүхэд залуучууд, иргэдэд хэлний боловсрол эзэмшүүлэх, танин мэдэх, чиглэлээр олон арга хэмжээ авч ажиллаж байна. Тухайлбал, Цогцолбор 1-р сургуулийн Англи хэлний н.Солонго багшийг урьж сурагчдад Англи хэл-мөрөөдөлдөө хүрэх гүүр сэдэвт лекцийг уншуулж. Мөн Байгууллагын сургалтыг төлөвлөн Онош эмнэлгийн ажилчдад Цогцолбор 1-р сургуулийн багш н.Батцэцэгээр 7 хоног бүрийн нэг дэх өдөр хичээл заалгах, 1-р цэцэрлэгийн бэлтгэл 1,2 Ахлах 1,2 ангийн нийт 163 сурагчдад Англи дуу зааж,сонсгож Америкийн соёл мэдээллийн төвийг танилцуулах зэрэг ажлуудыг зохион байгуулсан байна.
СЭДЭВ : Цаг үеийн мэдээ