ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг.Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
 ФОТО СЛАЙД

2017-08-01   20:05:21   2887   0
  БӨХМӨРӨН СУМАНД МАЛ, АМЬТДАД ЗОРИУЛСАН УСАН САН, ЦӨӨРМИЙГ БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖААР ГҮЙЦЭТГЭЛЭЭ.
НҮБ-ийн Хөгжлийн хөтөлбөр, Даян дэлхийн байгаль орчны сангийн тусламжаар Увс аймгийн Бөхмөрөн суманд “Монгол орны баруун бүсэд газрын доройтол, хөгжлийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах, дүйцүүлэн хамгааллыг нэвтрүүлэх нь” төсөл хэрэгжиж байгаа. Уг төслөөс 2017 онд Бөхмөрөн сумын Гурван жигэртэй багийн нутаг дэвсгэрт бэлчээр, газрын доройтлыг бууруулах, зэрлэг амьтан болон малд зориулсан усан сан, цөөрмийг буцалтгүй тусламжаар гүйцэтгэн хүлээлгэн өглөө.
СЭДЭВ : Цаг үеийн мэдээ