ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг.Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
 ФОТО СЛАЙД

2017-05-12   16:47:56   4872   0
  “ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ БА ХЭТИЙН ТӨЛӨВ” СЭДВЭЭР БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧИДТЭЙ УУЛЗАЛТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА.
Business breakfast арга хэмжээ
Увс аймгийн Засаг даргын орлогч Ц.Батболд болон МҮХАҮТ-ын орлогч дарга М.Сарандаваа, Баруун бүсийн салбар танхимын дарга, Увс аймаг дахь салбар танхимын дарга С.Сэржим, холбогдох төрийн байгууллагууд бизнес эрхлэгчдийн хамтарсан чөлөөт ярилцлага, Өглөөний цай уулзалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулж байна.
Тус сургалтыг Эдийн засаг, бизнес дэх сорилтууд сэдвийн хүрээнд Танхимын орлогч дарга М.Сарандаваа Хөрөнгө оруулалтын орчин, Бизнесийн хууль эрх зүй, Танхимын зөвлөх Ра Сон Үн “Хямралын үеийн бизнесийн менежмент”, танхимын Сошиал медиа хариуцсан мэргэжилтэн Б.Саруулбаяр Интернэт ашиглаж бизнес санаагаа хөгжүүлэх, Танхимын дэргэдэх, Бичил бизнес эрхлэгчдийг дэмжих зөвлөлийн гишүүн, ORDB consulting ХХК Зөвлөх Р.Оюун Бизнесийн зорилгоо зөв тодорхойлох нь зэрэг бизнес эрхлэгчдэд хэрэгцээт сэдвүүдээр явуулж байна.
СЭДЭВ : Цаг үеийн мэдээ