ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг.Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
 ФОТО СЛАЙД

2016-10-27   12:24:28   56000   1
  "Иргэний нийгмийн байгууллагуудаа дэмжье" сарын аян
Өнөөдөр аймгийн ЗДТГ-ын Иргэний танхимд "Иргэний нийгмийн байгууллагуудаа дэмжье" Сарын аяны хүрээнд Увс аймгийн 4 талт түншлэлээс "Төр-Төрийн бус байгууллагын хамтын ажиллагаа" сэдэвт бүлгийн ярилцлагыг Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хүрээнд явууллаа.
Энэ удаагийн фокус ярилцлагаар
- Увс аймгийн Төр-ТББ-ын хамтын ажиллагааны өнөөгийн нөхцөл байдал
- Увс аймгийн ТББ-уудын судалгаа, хөгжлийн түвшин, нөөц бололцоо
- Цаашид Төр-ТББ хэрхэн хамтран ажиллах ёстой талаар авч үзлээ.

СЭДЭВ :
mm 2016-10-27   13:28:32
mmhn