ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг.Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
 ФОТО СЛАЙД

2015-06-10   10:53:52   55358   0
  Байгаль хамгаалагчдад мотоцикль хүлээлгэн өглөө

Увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн Хамгаалалтын захиргааны байгаль хамгаалагч нарт ажлын хэрэгцээнд зориулан мотоцикль өгч байна. БОНХАЖЯ-ны санхүүжилтээр өгч байгаа юм. Сагил сумын Цагаан шувуут уулын ДЦГ-ын Баянзүрхийн хэсгийн байгаль хамгаалагч Х. Доржсүрэнд шинэ мотоцикль хүлээлгэн өглөө. Байгаль хамгаалах ажлыг үр дүнтэй хийхэд байгаль хамгаалагч бүрт зайлшгүй шаардлагатай байдаг техник хэрэгсэлийн нэг бол яах аргагүй унаа билээ. .

Бэлтгэсэн. Э.Жавзанлхам Увс нуурын ай савын УТХГН-ийн Хамгаалалтын захиргааСЭДЭВ : Цаг үеийн мэдээ