ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг.Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
 ФОТО СЛАЙД

  • НЭР : ДОЛООДОЙН УЙГАР БИЧЭЭСТ ХӨШӨӨ
    ТАЙЛБАР : Баатар нэр минь Богоз- тегин Би 17 – тай байхдаа Цэргийн хамт Бур – Улучудочиж Би мянган адууг олзолсон,19 íàñ /арай/ хүрээгүй байхдаа Би Оги – Сумуту –Тытагу даян дайн хийсэн ба Чонуд цэрэг илгээж билээ Ярмагзед Гүлдэнгүүд /Би/ тэдний Замыг тосож хааж билээ Өндөр жил Түвдээс хойш оршдог газар нутаг дахь Тюргис – Болугу – Огузыг би эзлэв. 21- тэйдээ би Омумуз цэргээ аваагаад Далай /?/ тай залгасан газар дахь Биди хүртэл доош бууж...хэмээжээ