ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг.Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
 ФОТО СЛАЙД

Огноо Файлын нэр
16 2017-11-02 2017 онд Замын сангийн хөрөнгөөр хийгдэх төсөл, арга хэмжээ
15 2017-06-10 2017 хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл
14 2017-06-10 2017онд Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх төсөл
13 2017-06-10 2017 онд Замын сангийн хөрөнгөөр хийгдэх төсөл, арга хэмжээ
12 2015-10-01 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсөв, гүйцэтгэл /2015, оны 10 сарын 1-ний байдлаар/
11 2015-04-01 Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлууд 2015 оны тодотгол
10 2015-04-01 Замын сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлууд 2015 тодотгол
9 2015-04-01 ОНХС-ын 2015 оны тодотгол
8 2015-05-01 ОНХС-ийн төсөв гүйцэтгэл
7 2015-03-16 Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт 2015 оны төлөвлөлт
6 2015-03-16 ОНХС-ын төлөвлөлт 2015 онд сумд олгох санхүүжилт
4 2015-03-16 2015 онд Замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх төсөл арга хэмжээ
4 2015-03-16 ОНХС 2015 оны төлөвлөлт
1 2015-01-09 Сумдын ОНХС-д олгох орлогын шилжүүлэг
1 2015-01-09 ОНХС-ийн хөрөнгөөөр хийгдэж буй ажлын гүйцэтгэл санхүүжилт