ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг.Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
 ФОТО СЛАЙД

Огноо Файлын нэр
32 2018-01-12 2018 оны төсвийн хуваарь
31 2018-01-08 АЗДТГ-ын 2017 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэл, өглөгө, авлагын мэдээ
30 2017-11-03 Аймгийн ЗДТГ-ын 2017 оны 10-р сарын өглөг, авлагын дэлгэрэнгүй мэдээ
29 2017-10-30 АЗДТГ-ын 2017 оны эхний хагас жилийн Санхүүгийн байдлын тайлан
28 2017-10-11 АЗДТГ-ын 2017 оны 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэл, өглөгө, авлагын мэдээ
27 2017-09-05 АЗДТГ-ын 2017 оны 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэл, өглөгө, авлагын мэдээ
26 2017-08-05 Аймгийн ЗДТГ-ын 2017 оны 7-р сарын өглөг, авлагын дэлгэрэнгүй мэдээ
25 2017-07-07 Аймгийн ЗДТГ-ын 2017 оны 6-р сарын өглөг, авлагын дэлгэрэнгүй мэдээ
24 2017-06-04 Аймгийн ЗДТГ-ын 2017 оны 5-р сарын өглөг, авлагын дэлгэрэнгүй мэдээ
23 2017-05-05 Аймгийн ЗДТГ-ын 2017 оны 4-р сарын өглөг, авлагын дэлгэрэнгүй мэдээ
22 2017-04-15 Аймгийн ЗДТГ-ын 2017 оны 3-р сарын өглөг, авлагын дэлгэрэнгүй мэдээ
21 2017-04-02 2017 03-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
20 2017-03-30 Санхүүгийн тайлангийн аудит
19 2017-02-02 Увс аймгийн ЗДТГ-ын 2016 оны IV улирлын санхүүгийн тайлан
18 2017-02-02 2017 01-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
18 2017-03-05 Аймгийн ЗДТГ-ын 2017 оны 2-р сарын өглөг, авлагын дэлгэрэнгүй мэдээ
17 2017-01-20 АЗДТГ-ын 2017 оны төсвийн зарлагын хуваарь
16 2016-10-08 2016 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
15 2016-09-07 2016 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
14 2016-07-09 2016 он Санхүүгийн тайлангийн аудит
14 2016-08-08 2016 7-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
13 2016-06-06 2016 5-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
12 2016-05-07 2016 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
11 2016-04-05 2016 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
10 2016-03-04 2016 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
9 2016-02-02 2016 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
7 2015-10-09 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
7 2015-11-01 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
7 2015-11-01 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
6 2015-10-04 2015 оны зардлын төсөв
5 2015-08-05 7-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
5 2015-09-08 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
5 2015-07-26 2015 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан
5 2015-08-04 2016 оны төсвийн төсөл
4 2015-07-05 6-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
4 2015-06-02 5-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
3 2015-05-05 Санхүүгийн тайлангийн аудит
3 2015-04-03 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
3 2015-05-07 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
2 2015-02-26 2014 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлан
2 2015-02-05 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
2 2015-03-06 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
1 2014-11-19 ЗДТГ-ын төсвийн хуваарь
1 2014-11-19 2015-2017 оны төсвийн төсөл