ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг.Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
 ФОТО СЛАЙД

Огноо Файлын нэр
12 2017-03-28 УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ
11 2017-01-10 увс аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоог нөхөх зар
10 2016-11-25 Удирдах албан тушаалтны сонгон шалгаруулалтын зар
9 2016-02-05 Төрийн албаны мэргэжлийн шалгалтын зарлал
8 2015-11-03 Удирдах албан тушаалтны сонгон шалгаруулалтын зар
8 2015-11-03 Удирдах албан тушаалтны сонгон шалгаруулалтын зар
7 2015-09-07 Төрийн албаны мэргэжлийн шалгалтын зарлал
6 2015-04-15 Төрийн албаны мэргэжлийн шалгалтын зарлал
5 2014-11-27 2014 онд Төрийн захиргааны албан тушаалд сул орон тоо нөхөгдсөн
3 2014-11-27 Удирдах ажилтны албан тушаалд томилогдсон албан хаагчид 2013.11
2 2014-11-27 ТЖА-ны сул орон тоо нөхөгдсөн байдал 2013.10
2 2014-11-27 ТЖА-ны сул орон тоо нөхөгдсөн байдал 2014.10
1 2014-11-27 Төрийн албаны мэргэжлийн шалгалтын зарлал