Тэс сум

Тэс сум - төрийн үйлчилгээ

Тэс сум

Тайлбар

 • Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ
 • Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ
 • Эрт илрүүлэг
 • Халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх
 • Дархлаажуулалт
 • Эх барих эмэгтэйчүүд
 • Лаборатори

Нутаг дэвсгэр: Увс аймаг Тэс сум

Бүрдүүлэх материал

Тайлбар

 • Сумын сургуулийн өмнөх насны 2-5 насны хүүхдүүдийг сургуулийн өмнөх боловсролд сургах
 • Үндсэн сургалт
 • Гэр цэцэрлэг
 • Хувилбарт сургалтанд бүрэн хамруулах

Нутаг дэвсгэр

Увс аймаг Тэс сум

Бүрдүүлэх материал

Нэр: Ерөнхий боловсролын сургуулиас үзүүлэх үйлчилгээ

Ангилал: Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг

Тайлбар

 • Боловсрол эзэмшүүлэх үндсэн сургалт /1-12 дугаар анги /
 • Насан туршийн боловсролын үйлчилгээ
 • Дотуур байр хүүхдийн сурч боловсрох орчин амьдрах таатай нөхцөл бүрдсэн

Нутаг дэвсгэр

Увс аймаг Тэс сум

Бүрдүүлэх материал

Нэр: Засаг даргын Тамгын газраас үзүүлдэг үйлчилгээ

Ангилал: Тэс сум,

Тайлбар

 • Нийгмийн даатгал,
 • Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээ,
 • Санхүүгийн үйлчилгээ
 • Татварын үйлчилгээ
 • Нотариат, хууль эрх зүйн зөвлөгөө мэдээлэл
 • Иргэний бүртгэл,
 • Газрын үйлчилгээ,
 • Байгаль орчин,
 • Нийгмийн бодлого,
 • Архив, бичиг хэрэг,
 • Хөдөө аж ахуй үйлчилгээ,
 • Мал эмнэлгийн үйлчилгээ

Нутаг дэвсгэр

Увс аймаг Тэс сум

Бүрдүүлэх материал

Цахим холбоос