Сагил

Сагил сум - төрийн үйлчилгээ

Сагил сум

 • Хүсэлт /дахин олголтын маягт хорооноосоо авах/

 • Иргэний паспорт / улаан /

 • Оршин суугаа баг, хорооны хаягийн бүртгэлийн тодорхойлолт

 • Шаардлагатай тохиолдолд бусад нотлох баримт бичиг

 • Үнэ -18300 /15000 төгрөгийг голомт банкны 1165004534 дансанд тушаах, 3300 төг тэмдэгтийн хураамж/

Биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлд бүртгүүлэхдээ эзэн заавал өөрийн биеэр оршин суугаа газрынхаа сум, дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэст хандана.

Бүрдүүлэх материал
 • Өргөдөл./Хүүхдийг бүртгүүлэхийг хүссэн/

 • Эцэг эхийн иргэний үнэмлэх

 • Эцэг, эхийн гэрлэлтийн гэрчилгээ

 • Гэрлэсний гэрчилгээгүй бол эцэг эхийн хамтран гаргасан өргөдөл./ Хүүхдээ эцгээр нь овоглохыг хүссэн /

Шинээр төрсөн хүүхдийг эцэг, эхийн оршин суугаа газрын, эсхүл хүүхдийн өөрийнх нь төрсөн газрын сум, дүүргийн улсын бүртгэлийн байгууллагад төв суурин газарт 15, хөдөө орон нутгийн алслагдсан сум, багт 30 хоногийн дотор хандан үнэ төлбөргүй бүртгүүлнэ.

Бүрдүүлэх материал
 • Гэрлэлтээ батлуулахыг хүссэн тухай өргөдөл

 • Гэрлэсэн эсэх лавлагаа авах / УБЕГ-ын ИБА-аас /

 • Гэрлэгсдийн иргэний үнэмлэх

 • Өмнө нь гэрлэж, гэр бүл цуцалсан бол гэрлэлт цуцлалтын гэрчилгээ

 • Иргэний баримтын архивын лавлагаа./Гэрлэлт цуцалснаас хойш гэрлээгүй тухай/

 • Эрүүл мэндийн тодорхойлолт гаргуулах /дох,сэтгэц, сүрьеэ /

 • Гэрчилгээний үнэ 2500

Бүрдүүлэх материал
 • Гэрлэлт цуцалсан тухай шүүхийн шийдвэр

 • Эхнэр, нөхрийн иргэний үнэмлэх

 • Захиргааны журмаар гэрлэлт цуцлах бол эд хөрөнгийн маргаангүй, дундаас төрсөн болон үрчилж авсан 18 хүртэлх насны хүүхэдгүй тухай өргөдөлдөө дурьдсан байна.

 • 18 насанд хүрсэн хүүхэдгүй тухай сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт

 • Гэрлэлтийн гэрчилгээ үрэгдүүлсэн бол иргэний баримтын архивын лавлагаа

 • Эхнэр,нөхөр өөрийн биеэр байх ба хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас хэн нэг нь байхгүй тохиолдолд өргөдлийг нотариатаар батлуулна.

 • Гэрчилгээний үнэ 2500

Бүрдүүлэх материал
 • Гэрлэлт цуцалсан тухай шүүхийн шийдвэр

 • Эхнэр, нөхрийн иргэний үнэмлэх

 • Захиргааны журмаар гэрлэлт цуцлах бол эд хөрөнгийн маргаангүй, дундаас төрсөн болон үрчилж авсан 18 хүртэлх насны хүүхэдгүй тухай өргөдөлдөө дурьдсан байна.

 • 18 насанд хүрсэн хүүхэдгүй тухай сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт

 • Гэрлэлтийн гэрчилгээ үрэгдүүлсэн бол иргэний баримтын архивын лавлагаа

 • Эхнэр,нөхөр өөрийн биеэр байх ба хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас хэн нэг нь байхгүй тохиолдолд өргөдлийг нотариатаар батлуулна.

 • Гэрчилгээний үнэ 2500

Бүрдүүлэх материал
 • Шүүхийн шийдвэр

 • Эцэг, эх хамтран гаргасан өргөдөл

 • Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэх

 • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, төрсний бүртгэлийн лавлагаа 7-оос дээш насны хүүхдийн өргөдөл

 • Гэрчилгээний үнэ 2500

 • УБ: Н.Бадмаараг

 • Утас: 95808008

Бүрдүүлэх материал
 • Төрсний гэрчилгээ, иргэний баримтын архивын лавлагаа

 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

 • 16 нас хүрээгүй хүүхэдтэй бол төрсний гэрчилгээ, иргэний баримтын архивын лавлагаа

 • 16 ба түүнээс дээш насны хүүхэдтэй бол тэдгээрийн бичгээр гаргасан зөвшөөрөл, иргэний үнэмлэхийн хуулбар

 • Гэр бүлтэй бол гэрлэлтийн гэрчилгээ

 • Өргөдөл

 • ЦЕГ-ын тодорхойлолт

 • Харьяа дүүргийн татварын хэлтсийн тодорхойлол

 • Өмнө нь овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэрээ өөрчилж байсан эсэх талаар иргэний баримтын архивын лавлагаа

 • 0-16 насны хүүхдийн нэрийг өөрчлөхөд:

 • Өргөдөл

 • Төрсний гэрчилгээ, иргэний баримтын архивын лавлагаа

 • Эцэг /эх/-ийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар

 • 7 ба түүнээс дээш насны хүүхдийн бичгээр гаргасан хүсэлт

 • Гэрчилгээний үнэ 2500

 • УБ: Н.Бадмаараг

 • Утас: 95808008

Бүрдүүлэх материал
 • Төрсөн эцэг, эхийн зөвшөөрсөн өргөдөл

 • Үрчлэн авагч эцэг /эх/-ийн өргөдөл

 • Гэрлэлтийн гэрчилгээний хуулбар

 • Үрчлэн авагч болон үрчлүүлж байгаа эцэг, эх, эсхүл асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн иргэний үнэмлэх

 • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ 7-оос дээш насны хүүхдийн бичгээр гаргасан зөвшөөрөл

 • Үрчлэн авагч талын эрүүл мэндийн шинжилгээ /дох, сэтгэц, сүрьеэ/

 • Үрчлэн авагч талын цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт

 • Оршин суугаа газрын тодорхойлолт

 • Үрчлүүлэгч болон үрчлэгч талын эцэг эх өөрсдийн биеээр байна

 • Гэрчилгээний үнэ 2500

Өөрийн оршин суугаа дүүргийн Засаг даргын захирамж гарсаны дараа хүүхдийн эцэг, эх өөрийн биеэр сум, дүүргийнхээ улсын бүртгэлийн байгууллагад хандана.

Н.Бадмаараг

Утас: 95808008

Бүрдүүлэх материал
 • Нас барсан тухай эмнэлгийн магадлагаа, нас барагчийг оршуулсан тухай тодорхойлолт

 • Тухайн иргэнийг нас барсан тухай зарласан шүүхийн шийдвэр буюу түүний хуулбар

 • Нас барсан шалтгааны талаар гарсан шүүх эмнэлгийн дүгнэлт

 • Иргэний үнэмлэх./Нас барсан иргэний болон нас барагчийг бүртгүүлэхээр ирсэн иргэний/

Бүртгүүлэхээр ирэх иргэн иргэний үнэмлэхтэйгээ өөрийн оршин суугаа газрын сум, дүүргийн улсын бүртгэлийн байгууллагад хандана.

Бүрдүүлэх материал

Иргэний үнэмлэх /16-аас доош насны хүүхэдтэй бол төрсний гэрчилгээ/
Үнэ -2500 /1500 төгрөгийг голомт банкны 1165004534 дансанд тушаах, тэмдэгтийн хураамж 1000 төгрөгийг тухайн дүүрэг, орон нутгийн татварын албанд тушаасан байна./
Өөрийн оршин сууж байсан сум, хорооноос ИУБ-22 маягтын «Б» талыг хасалт хийлгэн шинээр оршин суух сум, хороондоо бүртгүүлнэ. Харин түр оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн баг, хорооны Засаг даргад 7 хоногийн дотор бүртгүүлж байх үүрэгтэй.

Бүрдүүлэх материал
 • Иргэний үнэмлэх
 • Төрсний гэрчилгээ /1951 оноос хойш төрсөн иргэн/
 • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ
 • Үнэгүй

Өөрийн оршин газрын улсын бүртгэгчид хандах

Бүрдүүлэх материал
 1. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 2. Нийгмийн даатгалын дэвтэр
 3. Сайн дурын даатгал төлсөн төлбөрийн баримт
 4. 2 хувь цээж зураг
Бүрдүүлэх материал
 1. Нас барсны гэрчилгээ
 2. Хөдөлмөрийн дэвтэр
 3. Нийгмийн даатгалын дэвтэр /байхгүй тохиолдолд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн архивын лавлагаа/
 4. Багийн засаг даргын тодорхойлолт
 5. Тэтгэврийн дэвтэр /тэтгэвэр авагч бол/
Бүрдүүлэх материал
 1. Нийгмийн даатгалын дэвтэр
 2. Ажлаас чөлөөлөгдсөн тушаал
 3. Хөдөлмөр зохьцуулалтын албанаас ажилгүй иргэнээр бүртгүүлсэн тухай тодорхойлолт
 4. Оршин суугаа газрын тодорхойлолт
Бүрдүүлэх материал
 1. Хөдөлмөрийн дэвтэр /1995 оноос өмнөх хугацаанд хөтлөгдсөн байдаг/
 2. Нийгмийн даатгалын дэвтэр /1995 оноос хойшх хугацаанд хөтлөгдсөн байдаг/
 3. Цалингийн тодорхойлолт, архивын лавлагаа /1995 оноос өмнөх хугацаанд авсан хөдөлмөрийн хөлснөөс тэтгэвэр тогтоолгохыг хүсвэл хөдөлмөрийн хөлсний тодорхойлолт/
 4. Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтоолгох гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүдийн төрсний гэрчилгээ, ам бүлийн тодорхойлолт
 5. Гэрлэлтийн баталгааны эх хувь буюу шүүхийн шийдвэр
 6. Иргэний бүртгэлийн албанаас олгосон тэжээгчийн нас барсан тухай гэрчилгээ
 7. Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагчаар батлуулсан тэжээгчийг үйлдвэрийн ослоор нас барсныг тогтоосон тухай акт /ажилаа хийж яваад осолд өртсөн бол/
 8. 3х4 харьцаатай цээж зураг 2 хувь /тэтгэвэр тогтоолгох гэж иргэний /
Бүрдүүлэх материал
 1. Хөдөлмөрийн дэвтэр /1995 оноос өмнөх хугацаанд хөтлөгдсөн байдаг/
 2. Нийгмийн даатгалын дэвтэр /1995 оноос хойшх хугацаанд хөтлөгдсөн байдаг/
 3. Цалингийн тодорхойлолт, архивын лавлагаа /1995 оноос өмнөх хугацаанд авсан хөдөлмөрийн хөлснөөс тэтгэвэр тогтоолгохыг хүсвэл хөдөлмөрийн хөлсний тодорхойлолт/
 4. Тахир дутуугийн тэтгэвэр гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын тухай эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын шийдвэр
 5. Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагчаар батлуулсан үйлдвэрийн осол тогтоосон тухай акт / үйлдвэрийн осолд өртсөн бол/
 6. 3х4 харьцаатай цээж зураг 2 хувь
Бүрдүүлэх материал
 1. Хөдөлмөрийн дэвтэр /1995 оноос өмнөх хугацаанд хөтлөгдсөн байдаг/
 2. Нийгмийн даатгалын дэвтэр /1995 оноос хойшх хугацаанд хөтлөгдсөн байдаг/
 3. Цалингийн тодорхойлолт, архивын лавлагаа /1995 оноос өмнөх хугацаанд авсан хөдөлмөрийн хөлснөөс тэтгэвэр тогтоолгохыг хүсвэл хөдөлмөрийн хөлсний тодорхойлолт/
 4. 4 хүүхдийн төрсний гэрчилгээ / 50 настай 4 хүүхэд төрүүлж өсгөсөн улсад 20 жил ажилласан бол /
 5. 3х4 харьцаатай 2 хувь цээж зураг
Бүрдүүлэх материал
 1. 1 хувь цээж зураг
 2. Багийн Засаг даргын тодорхойлолт
 3. Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
 4. Одонгийн үнэмлэх, хуулбарын хамт
 5. Мөнгөн тусламжид хамрагдах тухай хувийн өргөдөл
Бүрдүүлэх материал

Цахим холбоос