Төрийн үйлчилгээ

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

Хариуцсан мэргэжилтэн: Д.Батзул   /  Ус хариуцсан мэргэжилтэн / 

Утасны дугаар: 95452808

Нээлттэй утас: 70453176

Е-Mail хаяг:  d_batzul@yahoo.com

албан мэйл: uvs_bo@yahoo.com

                   

Бүрдүүлэх материал
1Дамжуулах байгууламж-шугам сүлжээний урт диаметр
2Худгийн тоолуур, насосны хүчин чадал, марк
3Усны барилга байгууламжийн тухай мэдээлэл
4Усны хэрэглээ зориулалт, хоногоор, жилээр
5Усны эх үүсвэр, нөөц, хэмжээ, /гадаргын ба газрын доорхи/
6Үйлдвэрлэх, боловсруулах бүтээгдхүүн
7Үйлдвэрлэлийн техник, тоног төхөөрөмж
8Үйлдвэрлэл үйлчилгээний нэр төрөл, зориулалт, талбайн хэмжээ
9Тусгай зөвшөөрлийн дугаар
10ААНБ-ын байршил /үйлдвэрлэлийн байршил/- солбицол
11Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр
12ААНБ-ын улсын бүртгэлийн дугаар, регистрийн дугаар, /иргэн-иргэний үнэмлэх, захирлын овог нэр, хаяг, утасны дугаар/
13Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргуулах хүсэлтийг бичгээр ирүүлэх / иргэн өргөдөл, ААНБ албан тоотоор/

Хариуцсан мэргэжилтэн: П.Адъяасүрэн  / Уул уурхай, Хяналт үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн / 

Утасны дугаар: 88011131

Нээлттэй утас: 70453176

Е-Mail хаяг:  uvs_bo@yahoo.com

                     Adiya_1131@yahoo.com

 

Бүрдүүлэх материал
1 ЕРӨНХИЙ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХУУДАС, ДҮГНЭХ МАЯГТ Татаж авах
2Холбогдох хаяг, холбоо барих утас тодорхой байх шаардлагатай
3Уул уурхайн төслийн наториатаар батлуулсан лицензийн хуулбарын хамт
4Уул уурхайн төслийн холбогдох зураг
5Уул уурхайн төслийн хувьд дээрх бичиг баримтуудаас гадна хайгуулын ажлын тайлан
6Аж ахуй нэгж байгууллагын гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулсан байх/
7Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө,хөтөлбөрт туссан эсэх/газрын зөвшөөрөл, эсвэл түрээслэгч байгууллагын гэрээний хуулбар, тусгай хамгаалалттай газар байрлах бол Хамгаалалтын захиргааны санал/
8Төслийн технологийн шийдэл
9Төсөл хэрэгжих орчны тойм зураг
10Төслийн байршил
11Төслийн товч тодорхойлолт
12Төслийн техник - эдийн засгийн үндэслэл
13Тухайн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын ерөнхий үнэлгээ хийлгэх хүсэлт бүхий албан бичиг

Цахим холбоос