Өмнөговь сумын 2019 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

Өмнөговь сумын 2019 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

Байгууллагын

код

Байгууллагын нэр

Төсөл арга хэмжээний

хуулийн дугаар

1

УВАӨГСЗДТГ

Увс аймгийн Өмнөговь сумын Засаг даргын

тамгын газар

УВАӨГСЗДТГ/201901001

2

УВАӨГСЗДТГ

Увс аймгийн Өмнөговь сумын Засаг даргын

тамгын газар

УВАӨГСЗДТГ/201901002

3

УВАӨГСЗДТГ

Увс аймгийн Өмнөговь сумын Засаг даргын

тамгын газар

УВАӨГСЗДТГ/201901003

4

УВАӨГСЗДТГ

Увс аймгийн Өмнөговь сумын Засаг даргын

тамгын газар

УВАӨГСЗДТГ/201901004

5

УВАӨГСЗДТГ

Увс аймгийн Өмнөговь сумын Засаг даргын

тамгын газар

УВАӨГСЗДТГ/201901005

6

УВАӨГСЗДТГ

Увс аймгийн Өмнөговь сумын Засаг даргын

тамгын газар

УВАӨГСЗДТГ/201901006

7

УВАӨГСЗДТГ

Увс аймгийн Өмнөговь сумын Засаг даргын

тамгын газар

УВАӨГСЗДТГ/201901007

8

УВАӨГСЗДТГ

Увс аймгийн Өмнөговь сумын Засаг даргын

тамгын газар

УВАӨГСЗДТГ/201901008

9

УВАӨГСЗДТГ

Увс аймгийн Өмнөговь сумын Засаг даргын

тамгын газар

УВАӨГСЗДТГ/201901009

10

УВАӨГСЗДТГ

Увс аймгийн Өмнөговь сумын Засаг даргын

тамгын газар

УВАӨГСЗДТГ/201901010

11

УВАӨГСЗДТГ

Увс аймгийн Өмнөговь сумын Засаг даргын

тамгын газар

УВАӨГСЗДТГ/201901011

12

УВАӨГСЗДТГ

Увс аймгийн Өмнөговь сумын Засаг даргын

тамгын газар

УВАӨГСЗДТГ/201901012

13

УВАӨГСЗДТГ

Увс аймгийн Өмнөговь сумын Засаг даргын

тамгын газар

УВАӨГСЗДТГ/201901013

14

УВАӨГСЗДТГ

Увс аймгийн Өмнөговь сумын Засаг даргын

тамгын газар

УВАӨГСЗДТГ/201901014

15

УВАӨГСЗДТГ

Увс аймгийн Өмнөговь сумын Засаг даргын

тамгын газар

УВАӨГСЗДТГ/201901015

16

УВАӨГСЗДТГ

Увс аймгийн Өмнөговь сумын Засаг даргын

тамгын газар

УВАӨГСЗДТГ/201901016

17

УВАӨГСЗДТГ

Увс аймгийн Өмнөговь сумын Засаг даргын

тамгын газар

УВАӨГСЗДТГ/201901017

18

УВАӨГСЗДТГ

Увс аймгийн Өмнөговь сумын Засаг даргын

тамгын газар

УВАӨГСЗДТГ/201901018

19

УВАӨГСЗДТГ

Увс аймгийн Өмнөговь сумын Засаг даргын

тамгын газар

УВАӨГСЗДТГ/201901019

20

УВАӨГСЗДТГ

Увс аймгийн Өмнөговь сумын Засаг даргын

тамгын газар

УВАӨГСЗДТГ/201901020

21

УВАӨГСЗДТГ

Увс аймгийн Өмнөговь сумын Засаг даргын

тамгын газар

УВАӨГСЗДТГ/201901021

22

УВАӨГСЗДТГ

Увс аймгийн Өмнөговь сумын Засаг даргын

тамгын газар

УВАӨГСЗДТГ/201901022

 

23

УВАӨГСЗДТГ

Увс аймгийн Өмнөговь сумын Засаг даргын

тамгын газар

УВАӨГСЗДТГ/201901023

24

УВАӨГСЗДТГ

Увс аймгийн Өмнөговь сумын Засаг даргын

тамгын газар

УВАӨГСЗДТГ/201901024

25

УВАӨГСЗДТГ

Увс аймгийн Өмнөговь сумын Засаг даргын

тамгын газар

УВАӨГСЗДТГ/201901025

26

УВАӨГСЗДТГ

Увс аймгийн Өмнөговь сумын Засаг даргын

тамгын газар

УВАӨГСЗДТГ/201901026

27

УВАӨГСЗДТГ

Увс аймгийн Өмнөговь сумын Засаг даргын

тамгын газар

УВАӨГСЗДТГ/201901027

28

УВАӨГСЗДТГ

Увс аймгийн Өмнөговь сумын Засаг даргын

тамгын газар

УВАӨГСЗДТГ/201901028

29

УВАӨГСЗДТГ

Увс аймгийн Өмнөговь сумын Засаг даргын

тамгын газар

УВАӨГСЗДТГ/201901029

 

Төсөл арга хэмжээний нэр

Төрөл

Эхлэх он

Өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх

2002

2019

Улиастай багийн нутаг мөргүүлчиний аралд бирвааз тавина.

2002

2019

ЗДТГ-ын граж

2002

2019

Штабын хашаа засварлах

2001

2019

Сумын төвд гүний 2 ш худаг гаргах

2002

2019

Тенниссний автомат шидэгч машин, сургалтын хэрэглэгдэхүүн

авах

2002

2019

Орлого багийн тохижилт

2002

2019

Цагдаагийн байрны хаалга, цонх шинэчлэх, засвар хийх

2001

2019

Үүлэнд нөлөөлөх сум

2002

2019

Хийдийн барилга бариулах

2002

2019

Улиастай багийн тохижилт.

2002

2019

Холбоо багийн суурин контор бариулна./Дэмжлэг/

2002

2019

Сум дундын эмнэлэгийг зайн оношилгооны цахим сүлжээнд

холбуулна

2002

2019

Ногооны рашаан сувилал барих

2002

2019

Цаг уурын хашаа барих

2002

2019

Холбоо багийн төвийн тохижилт.

2002

2019

Холбоо, Баянгол багуудад мал угаалгын ванныг шинээр барина

2002

2019

Сумын төвийн оршин суугчдад зориулан ундны усны 1 худагт

цахим систем нэвтрүүлнэ.

2002

2019

Улиаст багийн Рашаатын хотгорын угаалгын ванны чулуун

хашаа барих.

2002

2019

Эрэгтэй дотуур байрны засвар, тохижилт

2001

2019

Баянгол багт Дэнгийн худаг, Баруун улааны худагт тус тус

кольце хийх

2003

2019

Бага нуурын худагт байр барьж хамгаалалтанд оруулна.

2002

2019

 

Нарийн хоолд малын хашаа бариулна.

2002

2019

Орлого багийн Элсэн голд мал тарилгын хашаа барих.

2002

2019

Орлого багт худаг засварлах/Баруун хөвөө, Хойт хөтлийн хөгшин

насны бөгс, морьтийн цагаан/

2002

2019

Гудамжны гэрэлтүүлэг шилжүүлэх ажил

2002

2019

Сургуулийн дотуур байрны хүүхдийн хоол

2005

2019

Сургуулийн үдийн цай

2005

2019

Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол

2005

2019

 

Дуусах он

Нийт төсөв

Тухайн жилийн

төсөв

Санхүүжилтын

эх үүсвэр

Тодотгол эсэх

2019

10000000

10000000

1020

0

2019

20000000

20000000

1020

0

2019

5000000

5000000

1020

0

2019

3000000

3000000

1020

0

2019

13000000

13000000

1020

0

2019

4000000

4000000

1020

0

2019

2000000

2000000

1020

0

2019

3700000

3700000

1020

0

2019

5000000

5000000

1020

0

2019

10000000

10000000

1020

0

2019

2500000

2500000

1020

0

2019

20000000

20000000

1020

0

2019

6500000

6500000

1020

0

2019

18000000

18000000

1020

0

2019

5000000

5000000

1020

0

2019

2000000

2000000

1020

0

2019

12000000

12000000

1020

0

2019

10000000

10000000

1020

0

2019

2000000

2000000

1020

0

2019

4000000

4000000

1020

0

2019

2000000

2000000

1020

0

2019

1500000

1500000

1020

0

 

2019

2000000

2000000

1020

0

2019

2000000

2000000

1020

0

2019

4000000

4000000

1020

0

2019

3126600

3126600

1020

0

2019

161077700

161077700

1001

0

2019

44649000

44649000

1001

0

2019

78150600

78150600

1001

0

 

ID

Төрөл

2001

Их засвар

2002

Хөрөнгө оруулалт

2003

Тоног төхөөрөмж

2004 Техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл

2005

Урсгал зардал

2006

Сан

 

Санхүүжилтын эх үүсвэр

1001 Улсын төсөв

1002 Орон нутгийн төсөв

1003 Өөрийн хөрөнгө

1004 Зээл

1005 Тусламж

1006 Гадаадын хөрөнгө оруулалт

1007 Дэлхийн банк

1008 Азийн хөгжлийн банк

1009 Хөгжлийн банк

1010 Чингис хаан бондын хөрөнгө

1011 Сан

1012 Урсгал

1013 Хамтран санхүүжүүлэх

1014 Эргэн төлөлт

1015 Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө

1016 Орон нутгийн замын сан

1017 Байгаль хамгаалах сан

1018 Бусад

1019 Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сан

1020 Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан

1021 Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан

1022 Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сан

1023 Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө оруулалт

 

 

Тодотгол эсэх

0 Үгүй

1 Тийм

 Сэтгэгдэл бичих


Улаангом

Багавтар үүлтэй
26
Өдрийн салхины хурд 5 м/с
Шөнийн темпратур 9 ℃
Шөнийн салхины хурд 4 м/с
Өдөр: 28 ℃
Шөнө: 10 ℃
2019-08-28
Өдөр: 29 ℃
Шөнө: 12 ℃
2019-08-29
Өдөр: 30 ℃
Шөнө: 14 ℃
2019-08-30
Өдөр: 31 ℃
Шөнө: 15 ℃
2019-08-31

ЦАХИМ ХАА-Н СТРАТЕГИЙН БИЧИГ БАРИМТ БОЛОВСРУУЛАХ ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТ БОЛОВ

 • 13
 • 0
 • 2019-08-26

МОНГОЛ, ХЯТАДЫН ХААЯ ХООРОНДЫН ЗӨВЛӨЛДӨХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН VII ХУРАЛДААН БОЛЛОО

 • 8
 • 0
 • 2019-08-26

ХХААХҮЯ, МҮХАҮТ, МИШЭЭЛ ЭКСПО ХХК, МОНГОЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭГЧДИЙГ ДЭМЖИХ ХОЛБООНЫ УДИРДЛАГУУДТАЙ ХАРИУЦЛАГЫН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА

 • 11
 • 0
 • 2019-08-26

ХХААХҮ-ИЙН ДЭД САЙД Ж.САУЛЕ ХӨВСГӨЛ АЙМАГТ АЖИЛЛАВ

 • 67
 • 0
 • 2019-08-19

“САРЛАГ ҮРЖҮҮЛЭГЧДИЙН УЛСЫН ЗӨВЛӨГӨӨН” ЭХЭЛЛЭЭ

 • 58
 • 0
 • 2019-08-19

МОНГОЛ ХҮҮХДИЙН БИЕИЙН ХЭМЖЭЭ ТОДОРХОЙЛОХ СУДАЛГААГ ТАНИЛЦУУЛАВ

 • 104
 • 0
 • 2019-08-14

ХХААХYЯ-НЫ ТНБД-ЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ Т.ЖАМБАЛЦЭРЭН ОХУ-ЫН ТӨРИЙН ДУМЫН ГИШҮҮНИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗАВ

 • 118
 • 0
 • 2019-08-14

“ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН НЭВТРҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨГЖИЛ” СУРГАЛТ, СЕМИНАР, ТУРШЛАГА СУДЛАХ ТАЛБАЙН ӨДӨРЛӨГ БОЛЛОО

 • 100
 • 0
 • 2019-08-14

“ХАНБОГД КАШИМЕР” ХХК СҮЛЖМЭЛ ҮЙЛДВЭР БАЙГУУЛАГДЛАА

 • 74
 • 0
 • 2019-08-13

“МОНГОЛ-ХЯТАДЫН ЭКСПО” 3 ДАХЬ УДААГИЙН ҮЗЭСГЭЛЭН ЯАРМАГТ ОРОЛЦОХ АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ

 • 131
 • 0
 • 2019-08-06

МУГБ Ё. Бат-Өлзийгийн нэрэмжит Бөхмөрөн сумын дунд сургуулийг 1979 онд төгссөн хамт олон 40 жилийн ойгоо тэмдэглэн өнгөрүүлж байна.

 • 109
 • 0
 • 2019-08-12

МУГБ Ё. Бат-Өлзийгийн нэрэмжит Бөхмөрөн сумын дунд сургуулийг 1989 онд төгссөн хамт олон 30 жилийн ойгоо тэмдэглэн өнгөрүүллээ.

 • 42
 • 0
 • 2019-07-01

БӨХМӨРӨН СУМЫН ЗДТГ-ЫН ШИНЭ БАЙРЫГ УЛСЫН КОМИСС ХҮЛЭЭЖ АВЛАА.

 • 54
 • 0
 • 2019-07-08

Бөхмөрөн сумын уугуул Отгонбаярын Баазардарьд хүндэтгэл үзүүлж "Цолны мялаалга наадам" зохион байгууллаа

 • 724
 • 0
 • 2019-07-22

Хавчуу, Гануу чиглэлийн эвдэрсэн замуудыг засаж сайжрууллаа

 • 269
 • 0
 • 2019-06-26

СУМЫН ТӨВИЙН БЕТОНОН АВТО ЗАМ 220 МЕТРЭЭР НЭМЭГДЛЭЭ

 • 59
 • 0
 • 2019-07-21

ЦЭЦГИЙН МАНДАЛД ХАЙС, ХАШАА БАРИХ АЖИЛ БҮРЭН ХИЙГДЛЭЭ

 • 359
 • 0
 • 2019-06-19

БӨХМӨРӨН СУМАНД ҮҮРЭН ХОЛБООНЫ САЛБАРТ НЭГ ТЭРБУМ ТӨГРӨГНИЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ХИЙГДЛЭЭ.

 • 547
 • 0
 • 2019-06-27

БӨХМӨРӨН СУМЫН БАРУУН ГОЛ ХОРООЛОЛД УХААЛАГ СИСТЕМ БҮХИЙ ГҮНИЙ ХУДАГТАЙ БОЛЛОО.

 • 315
 • 0
 • 2019-06-24

БӨХМӨРӨН СУМЫН СПОРТ ЗААЛНЫ БАРИЛГЫН АЖИЛ ЭХЭЛЛЭЭ.

 • 52
 • 0
 • 2019-07-04

Цахим холбоос