Өмнөговь сум ахлах сургууль

Ахлах сургууль

ÓÂÑ ÀÉÌÃÈÉÍ ªÌͪÃÎÂÜ ÑÓÌÛÍ  ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН НЭГДҮГЭЭР  ÑÓÐÃÓÓËИЙН

ÒÎÂ× ÒÀÍÈËÖÓÓËÃÀ

 

Óâñ àéìãèéí ªìíºãîâü ñóìûí áàãà  ñóðãóóëèéí øàâ  XVI æàðíû 21 ä¿ãýýð  îíû Óëààã÷èí ¿õýð æèëèéí õàâðûí òýðã¿¿í ñàðûí øèíèéí 8 áóþó àðãûí òîîëëûí 1937 îíû 2 ñàðûí 25-íä òàâèãäæýý.

Çàâõàí àéìãèéí Ñîíãèíî ñóìûí õàðüÿàò 21 íàñòàé Çýíäìýíèé Äàâààñàìáóó, Ìàë÷èí ñóìûí õàðüÿàò Ñ.Öýäýâ íàð àíõ 25 ñóðàã÷ 2 ãýð,Ñ.Ãîí÷èã  ãýã÷ òîãîî÷òîéãîîð  ñóðóóëèéí øàâ òàвüæ øèíèéí 15 áóþó Ìîíãîë àðäûí  íàìûí áàÿðûí ºäºð  3 ñàðûí   1-íä àíõíû õîðøîîíû áóóðü áîëîõ Óëààíñàíãèéí õýðìèéí  äýðãýä ñóðãóóëèéã  àëáàí ¸ñîîð  íýýæýý.

1940 îíû õàâàð 3 æèëýýð  áàãà  ñóðãóóëèéí àíõíû  òºãñºëò õèéæýý. 1953-1954 îíû  õè÷ýýëèéí  æèëýýñ 7 ÆÈËÈÉÍ  ÄÓÍÄ ÑÓÐÃÓÓËÜ  áîëîí ºðãºæèæ Íàðàíáóëàã,Óëèàñò, ªëãèé, Õîâä, Çàâõàí, Áºõìºðºí ñóìäûí õ¿¿õä¿¿äèéã õàìðàí  ñóðãàõ  áîëñíû äýýð Ìÿíãàä, ĺðãºí, Òàðèàëàí  ñóìààñ ñóðàã÷èä èðæ ñóðàëöàí  á¿ðýí áóñ äóíä áîëîâñðîë  ýçýìøèæ ýõýëæýý.Ñóðãóóëèéí çàõèðëààð Õ.Ñàíææàâ, õè÷ýýëèéí  ýðõëýã÷ýýð Ò.Ä¿ðçýý íàð àæèëëàâ.

1965-1966 îíû  õè÷ýýëèéí  æèëä  7 æèëèéí  ñóðãóóëü 8 ÆÈËÈÉÍ ДУНД ÑÓÐÃÓÓËÜ áîëîí ºðãºæñºí áºãººä  ýíý îíîîñ  øèíý ñèñòåìýýð áóþó õîæìûí “Õºäºëìºð Ïîëèòåõíèêèéí 8 æèëèéí  ñóðãóóëü”-èéí  àíõíû  ñóðàã÷èä áàéâ. Çàõèðëààð М.Õºõºº,Áýãçñ¿ðýí, õè÷ýýëèéí ýðõëýã÷ýýð Áýãçñ¿ðýí,Ñàíæäîðæ íàð àæèëëàæ áàéëàà.

1979-1980 îíû õè÷ýýëèéí  æèëýýñ  8 æèëèéí ñóðãóóëèéã 10 ÆÈËÈÉÍ ДУНД ÑÓÐÃÓÓËÜ áîëãîæ çàõèðëààð  íü Ã.Õºõõ¿¿, õ¿ì¿¿æëèéí  ýðõëýã÷ýýð Ñ.Ìèÿàæàâ àæèëëàæ áàéâ.

2010-2011 îíû  õè÷ýýëèéí  æèëä  10 æèëèéí  ñóðãóóëü 11 ÆÈËÈÉН ДУНД ÑÓÐÃÓÓËÜ  áîëîâ. 2014-2015 îíû  õè÷ýýëèéí æèëä  12 ÆÈËÈÉÍ  ÑÓÐÃÓÓËÜ áîëæ  àíõíû 12-ð àíãèéã Æ.Ï¿ðýâöýöýã áàãø  óäèðäàæ  төгсгөв.

Òóñ ñóðãóóëü íü ÝÅØ-ын нэгдсэн  дүнгээр  ñ¿¿ëèéí  æèëүүдэд  àéìàãò 1-2-ð ýçýëñýí. àéìãèéí  íýãäñýí îëèìïèàä, óðàëäààí, òýìöýýíä  ýõíèé 5 áàéðàíä òîãòìîë æàãñäàã. Óâñ àéìãèéí  øèëäýã  ñóðãóóëèóäûí  íýã  бөгөөд мàíàé ñóðãóóëü òºãñºã÷人ñ óëñ òºð,íèéãìèéí ç¿òãýëòýí, óëñ àéìãèéí  àâàðãóóä  îëîí àðâààðàà òºðæ  ãàð÷  áàéñàí  áàÿëàã ò¿¿õòýé.

2017-2018 оны хичээлийн жилд сургуулийн нэршил өөрчлөгдөж “УВС  АЙМГИЙН ӨМНӨГОВЬ СУМЫН ЕРӨНХИЙ  БОЛОВСРОЛЫН НЭГДҮГЭЭР СУРГУУЛЬ гэх болов.  Ìàíàé сургууль íü  1000 гаруй ñóðàлцагч,100 ãàðóé áàãø, àæèë÷èд, 36 á¿ëýãòýéãýýð  ñóðãàëò õ¿ì¿¿æëèéí ¿éë àæèëëàãààãàà  ÿâóóëæ  áàéíà.

Ìàíàé ñóðãóóëèéí áàãø íàð ìýðãýæëèéí ìýäëýã ÷àäâàð ñàéòàé ¿¿ãýýðýý ÷ àéìãèéí óð ÷àäâàðûí  òýìöýýíä  ýõíèé áàéðàíä  øàëãàð÷ èðñýí. Öààøèä ìàíàé ñóðãóóëü áàðóóí á¿ñèéí “Øèëäýã ñóðãóóëü”  áîëîõîîð øàìäàí àæèëëàæ áàйна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓÂÑ ÀÉÌÃÈÉÍ ªÌͪÃÎÂÜ ÑÓÌÛÍ  Á¯ÐÝÍ ÄÓÍÄ  Á¯ÐÝÍ ÄÓÍÄ  ÑÓÐÃÓÓËÜ

ÒÎÂ× ÒÀÍÈËÖÓÓËÃÀ

 

Ìàíàé ñóðãóóëü 1937îíä ¿¿ñãýí áàéãóóëàãäàæ ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëæ ýõýëñýí öàãààñ õîéø 77 æèëèéí ò¿¿õèéã òóóëñàí óóãàí ñóðãóóëü.

Ìàíàé áàéãóóëëàãà íü 900 ãàðóé ñóðàã÷,100 ãàðóé áàãø, àæèë÷èíòàé, 32 á¿ëýãòýéãýýð  ñóðãàëò õ¿ì¿¿æëèéí ¿éë àæèëëàãààãàà  ÿâóóëæ  áàéíà.

Òóñ ñóðãóóëü íü ÝÅØ- ààð  ñ¿¿ëèéí 3 æèë äàðààëàí àéìàãò 1-ð ýçýëñýí. àéìãèéí  íýãäñýí îëèìïèàä, óðàëäààí, òýìöýýíä  ýõíèé 5 áàéðàíä òîãòìîë æàãñäàã. Óâñ àéìãèéí  øèëäýã  ñóðãóóëèóäûí  íýã áèëýý. 

Ìàíàé ñóðãóóëü òºãñºã÷人ñ óëñ òºð,íèéãìèéí ç¿òãýëòýí, óëñ àéìãèéí  àâàðãóóä  îëîí àðâààðàà òºðæ  ãàð÷  áàéñàí  áàÿëàã ò¿¿õòýé

 

ÓÂÑ ÀÉÌÃÈÉÍ ªÌͪÃÎÂÜ ÑÓÌÛÍ  Á¯ÐÝÍ ÄÓÍÄ  Á¯ÐÝÍ ÄÓÍÄ  ÑÓÐÃÓÓËÜ

ÒÎÂ× ÒÀÍÈËÖÓÓËÃÀ

 

 

            Ìàíàé ñóì íü  Áàÿí-ªëãèé  àéìãèéí Áàÿííóóð ñóì, Õîâä àéìãèéí Ìÿíãàä ñóì, ĺðãºí ñóì, Óâñ àéìãèéí Áºõìºðºí, Õîâä,Òàðèàëàí,Íàðàíáóëàã,Çàâõàí, ªëãèé ñóì  ãýñýí 3 àéìãèéí 9 ñóìäûí õèëèéí  óóëçâàð á¿ñýä îðøäîã òîìîîõîí ñóìûí íýã þì.

Ìàíàé ñóðãóóëü 1937 îíä ¿¿ñãýí áàéãóóëàãäàæ ¿éë àæèëëàãààãàà  ÿâóóëæ ýõýëñýí öàãààñ õîéø 75 æèëèéí ò¿¿õèéã  òóóëñàí óóãàí  ñóðãóóëü.

Ìàíàé  áàéãóóëëàãà íü íü1200 ñóðàã÷ ,90 áàãø, àæèë÷èíòàé,34 á¿ëýãòýé  áºãººä ãàçàð ç¿éí áàéðëàëûí õóâüä ÷, ÷àäâàðëàã áàãø, ñóðàã÷äààðàà Óâñ àéìãèéí áàðóóí á¿ñèéí òºâ ñóðãóóëü áîëîí ºðãºæèæ áîëîâñðîëûí ¿éë àæèëëàãààãàà ÷àíàðòàé  ÿâóóëæ  èðëýý.

Òóñ ñóðãóóëü íü ÝÅØ- ààð  ñ¿¿ëèéí 3 æèë äàðààëàí àéìàãò 1-ð ýçýëñýí. àéìãèéí  íýãäñýí îëèìïèàä, óðàëäààí, òýìöýýíä  ýõíèé 5 áàéðàíä òîãòìîë æàãñäàã. Óâñ àéìãèéí  øèëäýã  ñóðãóóëèóäûí  íýã áèëýý. 



Сэтгэгдэл бичих


Улаангом

Бага зэргийн бороо
25
Өдрийн салхины хурд 6 м/с
Шөнийн темпратур 11 ℃
Шөнийн салхины хурд 5 м/с
Өдөр: 21 ℃
Шөнө: 9 ℃
2019-08-24
Өдөр: 22 ℃
Шөнө: 7 ℃
2019-08-25
Өдөр: 23 ℃
Шөнө: 9 ℃
2019-08-26
Өдөр: 23 ℃
Шөнө: 8 ℃
2019-08-27

ХХААХҮ-ИЙН ДЭД САЙД Ж.САУЛЕ ХӨВСГӨЛ АЙМАГТ АЖИЛЛАВ

 • 33
 • 0
 • 2019-08-19

“САРЛАГ ҮРЖҮҮЛЭГЧДИЙН УЛСЫН ЗӨВЛӨГӨӨН” ЭХЭЛЛЭЭ

 • 32
 • 0
 • 2019-08-19

МОНГОЛ ХҮҮХДИЙН БИЕИЙН ХЭМЖЭЭ ТОДОРХОЙЛОХ СУДАЛГААГ ТАНИЛЦУУЛАВ

 • 65
 • 0
 • 2019-08-14

ХХААХYЯ-НЫ ТНБД-ЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ Т.ЖАМБАЛЦЭРЭН ОХУ-ЫН ТӨРИЙН ДУМЫН ГИШҮҮНИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗАВ

 • 74
 • 0
 • 2019-08-14

“ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН НЭВТРҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨГЖИЛ” СУРГАЛТ, СЕМИНАР, ТУРШЛАГА СУДЛАХ ТАЛБАЙН ӨДӨРЛӨГ БОЛЛОО

 • 66
 • 0
 • 2019-08-14

“ХАНБОГД КАШИМЕР” ХХК СҮЛЖМЭЛ ҮЙЛДВЭР БАЙГУУЛАГДЛАА

 • 52
 • 0
 • 2019-08-13

“МОНГОЛ-ХЯТАДЫН ЭКСПО” 3 ДАХЬ УДААГИЙН ҮЗЭСГЭЛЭН ЯАРМАГТ ОРОЛЦОХ АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ

 • 118
 • 0
 • 2019-08-06

ХХААХҮ-ИЙН САЙД Ч.УЛААН БНСУ-ЫН НАКСЕН ХОРШООНЫ ДАРГА, ТӨЛӨӨЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗАВ

 • 168
 • 0
 • 2019-08-01

ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨЛӨӨЛӨЛ БАЯЖУУЛСАН ХҮНСНИЙ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛТАЙ ТАНИЛЦАВ

 • 184
 • 0
 • 2019-08-01

МАЛЫН СҮРГИЙН ЭРГЭЛТИЙГ ТООЦООЛОХ ПРОГРАММЫН СУРГАЛТ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

 • 223
 • 0
 • 2019-07-25

МУГБ Ё. Бат-Өлзийгийн нэрэмжит Бөхмөрөн сумын дунд сургуулийг 1979 онд төгссөн хамт олон 40 жилийн ойгоо тэмдэглэн өнгөрүүлж байна.

 • 81
 • 0
 • 2019-08-12

МУГБ Ё. Бат-Өлзийгийн нэрэмжит Бөхмөрөн сумын дунд сургуулийг 1989 онд төгссөн хамт олон 30 жилийн ойгоо тэмдэглэн өнгөрүүллээ.

 • 35
 • 0
 • 2019-07-01

БӨХМӨРӨН СУМЫН ЗДТГ-ЫН ШИНЭ БАЙРЫГ УЛСЫН КОМИСС ХҮЛЭЭЖ АВЛАА.

 • 49
 • 0
 • 2019-07-08

Бөхмөрөн сумын уугуул Отгонбаярын Баазардарьд хүндэтгэл үзүүлж "Цолны мялаалга наадам" зохион байгууллаа

 • 720
 • 0
 • 2019-07-22

Хавчуу, Гануу чиглэлийн эвдэрсэн замуудыг засаж сайжрууллаа

 • 265
 • 0
 • 2019-06-26

СУМЫН ТӨВИЙН БЕТОНОН АВТО ЗАМ 220 МЕТРЭЭР НЭМЭГДЛЭЭ

 • 46
 • 0
 • 2019-07-21

ЦЭЦГИЙН МАНДАЛД ХАЙС, ХАШАА БАРИХ АЖИЛ БҮРЭН ХИЙГДЛЭЭ

 • 351
 • 0
 • 2019-06-19

БӨХМӨРӨН СУМАНД ҮҮРЭН ХОЛБООНЫ САЛБАРТ НЭГ ТЭРБУМ ТӨГРӨГНИЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ХИЙГДЛЭЭ.

 • 543
 • 0
 • 2019-06-27

БӨХМӨРӨН СУМЫН БАРУУН ГОЛ ХОРООЛОЛД УХААЛАГ СИСТЕМ БҮХИЙ ГҮНИЙ ХУДАГТАЙ БОЛЛОО.

 • 310
 • 0
 • 2019-06-24

БӨХМӨРӨН СУМЫН СПОРТ ЗААЛНЫ БАРИЛГЫН АЖИЛ ЭХЭЛЛЭЭ.

 • 40
 • 0
 • 2019-07-04

Цахим холбоос