ЦЭРГИЙН ШТАБЫН ТАНИЛЦУУЛГА ЧИГ ҮҮРЭГ

Цэргийн штабын танилцуулга

Цэргийн штабын үүсэл, хөгжил Товч түүх

      Сайд нарын зөвлөлийн 1932 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 21 дүгээр хуралдаанаар “Дөрвөд” аймгийг “Увс” аймаг, аймгийн захиргааг “Аймгийн яам” гэж нэрлэж байхаар  4 хэлтэстэй /ерөнхий хэлтэс, мал аж ахуйн хэлтэс, татварын хэлтэс, Цэргийн хэлтэс/-гээр шийдвэрлэж, Цэргийн хэлтсийг дарга, туслах 2 хүний орон тоотой байхаар тогтоожээ.

      Аймгийн яамны Цэргийн хэлтсийн анхны даргаар Увс аймгийн Хяргас сумын харъяат  Сүрэнгийн Милхаабаатар, анхны туслахаар О. Цэнд нар томилогдож байжээ. Цэргийн хэлтсийн нэр нь он цагийн уртад удаа дараа өөрчлөгдөн хамгийн сүүлд Монгол Улсын Засгийн газрын 2005 оны 15 дугаар тогтоолоор Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтцэд Цэргийн штаб нэртэй, 3 офицерийн орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа зохион байгуулж байна.

Үндсэн зорилт

      Цэргийн штаб нь Батлан хамгаалах бодлого, хууль тогтоомжийг биелүүлэх ажлыг орон нутагт зохион байгуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, иргэдэд сурталчлан таниулах; орон нутгийн хамгаалалтын тогтолцоог төгөлдөржүүлэх;  цэрэг, техникийн бүртгэлийг хөтлөх; иргэдийг хугацаат цэргийн албанд татах, гэрээт болон дүйцүүлэх албанд элсүүлэх; албан тушаалтнуудын болон дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүний шинээр болон давтан бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулж, өсвөр үе хүүхэд залуучуудад цэрэг-эх оронч үндэсний бахархалт үзлийг төлөвшүүлэхэд үндсэн үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн ажилладаг.

Штабын эрх

     Сум, аж ахуйн нэгжийн удирдлага, иргэдэд хуулиар хүлээсэн үүрэгтэй нь уялдуулан дайчилгааны даалгавар өгөх, оногдуулан данслах, тодотгох, бэлэн байдлыг хангуулах, биелэлтийг сумын Засаг даргаар гаргуулах ба сумын цэргийн дайчилгааны төлөвлөгөө, үй олноор хөнөөх зэвсэг болон хөнөөх хэрэгслийн хөнөөл тэдгээрийг ашиглан үйлдэж болзошгүй ажиллагаанаас иргэдийг хамгаалах удирдлага, төлөвлөлтийн баримт бичгийг хянах, дүгнэлт гаргах, баталгаажуулахад дэмжлэг үзүүлэх;

         Аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагад өмчийн харъяалал харгалзахгүйгээр батлан хамгаалах асуудалтай холбогдсон хууль тогтоомжийг биелүүлэх талаар үүрэг, чиглэл өгч, биелэлтийг хангуулах;

       Орон нутагт батлан хамгаалах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд идэвх зүтгэлтэй оролцсон аж ахуйн нэгж, байгууллага, цэргийн үүрэгтэн, иргэдийг шагнаж урамшуулахаар төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллагад тодорхойлох;

      Улсын ба цэргийн дайчилгаа, сургууль цугларалт, цэргийн бүртгэл, цэрэг татлагаас зайлсхийсэн иргэд, тэднийг үүргээ биелүүлэхэд нь саад учруулсан албан тушаалтанд хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэх.

Штабын үүрэг

         Батлан хамгаалах салбарын бодлого, хууль тогтоомж, үйл ажиллагааг бүх нийтэд сурталчлан таниулах ажлыг төлөвлөгөөтэйгээр зохион байгуулах;

      Эрхэлсэн ажлын чиглэлээр Батлан хамгаалах асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, цэргийн мэргэжлийн удирдлагын байгууллага, аймгийн Засаг даргаас өгсөн үүргийг биелүүлэх, Засаг даргад мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, үйл ажиллагаанд нь дэмжлэг үзүүлэх;

         Эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, аймгийн Засаг даргын захирамжийн дагуу иргэдийг жил бүр цэргийн жинхэнэ албанд татах, цэргийн жинхэнэ албанаас халагдагсдыг хүлээн авах, цэрэг, техникийн бүртгэлийг зохион байгуулах;

      Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүнийг орон нутагт сургаж бэлтгэх, цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаагчдыг сургах, алба хаалгах, цэргийн албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаагчдын бүртгэлийг хөтлөн төлбөр төлүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

        Цэргийн ангиудыг дайчилгаагаар хүн, техникээр нөхөн хангах төлөвлөгөөг боловсруулан бие бүрэлдэхүүнийг мэргэжлээр нь, авто техникийг марк зориулалтын дагуу оногдуулан дансалж, тодотголыг зэвсэгт хүчний анги байгууллагатай хийх;

     Нутаг дэвсгэртээ тогтоосон журмын дагуу дайчилгааны зарлан мэдээллийн тогтолцоог бүрдүүлэн бэлэн байдлыг хангах, аймгийн Засаг даргын захирамжаар дайчилгааны нөөцийг зохион байгуулалттайгаар ангид татан нийлүүлэх үүрэг бүхий хүн цугларах, техник шилжүүлэх байрыг томилгоожуулан, томилгоот бүрэлдэхүүнтэй сургалт зохион байгуулж бэлэн байдлыг хангах;

        Үй олноор хөнөөх зэвсэг болон хөнөөх хэрэгслийн хөнөөл тэдгээрийг ашиглан үйлдэж болзошгүй ажиллагаанаас иргэдийг хамгаалах арга хэмжээг төлөвлөх, хяналт тавих, аврах, хор уршгийг арилгах үйл ажиллагааг удирдах, мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх, сургалт, дадлагад оролцох хүн, техникийн тоог тогтоох, сургалт явуулах, зарлан мэдээлэх;

      Орон нутгийн хамгаалалтын удирдлага, төлөвлөлтийн баримт бичгийг боловсруулахад мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх; цэргийн сургуульд суралцах, анги, салбарт гэрээгээр алба хаах хүсэлтээ илэрхийлсэн иргэдийг судлах, үзлэг шалгаруулалтад оролцуулах; улсын хил хамгаалалтад туслах хүчний үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх; амралт чөлөөгөөр болон томилолтоор орон нутагт яваа цэргийн жинхэнэ алба хаагчийг бүртгэн тэмдэглэл хийх; цэргийн үүрэгтний шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавих, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, санал, гомдлыг барагдуулах;

       Цэргийн штабын ажлын мэдээ, тайланг тогтоосон журмаар гарган Батлан хамгаалах асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, цэргийн мэргэжлийн удирдлагын дээд байгууллагад хүргүүлэх, илтгэх.

Бүтэц бүрэлдэхүүн

БХ-ын сайдын 2013 оны 01дүгээр сарын 14-ний өдрийн н/01 дүгээр тушаалаар батлагдсан тайван цагийн орон тоогоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

      Цэргийн штабын дарга

      Тоо бүртгэлийн офицер

      Орон нутгийн хамгаалалт,сургалтын офицер

      Дайчилгааны офицер /хангагдаагүй/

Цэргийн штабын дарга Дэд хурандаа Т.Тогтохбаяр

Ажлын байрны чиг үүрэг: Монгол Улсын Үндсэн хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомж, аймгийн Засаг даргын захирамжийн хэрэгжилтийг өөрийн эрхлэх чиглэлийн хүрээнд зохион байгуулж, батлан хамгаалах бодлого, хууль тогтоомжийг биелүүлэх ажлыг орон нутагт зохион байгуулах, Цэргийн штабын дүрэмд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Утас: 70452719, 99079717 Мэйл хаяг: togtokhbayar.t@uvs.gov.mn

Тоо бүртгэлийн офицер ахмад Ө.Соёмбо

Ажлын байрны чиг үүрэг: Цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицеруудын цэргийн бүртгэл, цэргийн жинхэнэ албаны татлагын ажлыг зохион байгуулах, гэрээт болон дүйцүүлэх албанд иргэдийг элсүүлэх, автомашин, зам барилгын машин механизмын тооцоо судалгааг гарган бүртгэж тооцох, цэргийн бүртгэлийн мэдээллийн сангийн баяжилтыг төгөлдөржүүлэх чиг үүрэг хүлээнэ.

Утас: 70452820, 99134552   Мэйл хаяг: soyombo.u@uvs.gov.mn

Орон нутгийн хамгаалалт, сургалтын офицер ахмад Ж.Цэрэнчимэд

Ажлын байрны чиг үүрэг: Батлан хамгаалах бодлого, хууль тогтоомжийг аймгийн хэмжээнд сурталчлан, сум, байгууллага аж ахуй нэгжүүд хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавих; дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүний цэргийн бэлтгэл сургалтыг хуульд заасан хугацаанд зохион байгуулах; дүйцүүлэх албан хаагчдын үүрэг гүйцэтгэлтэд хяналт тавих; химийн хортой болон шатаж, тэсэрч дэлбэрэх үйлчилгээтэй бодис хэрэглэдэг, худалдан борлуулдаг аж ахуй нэгж байгууллагын бүртгэл судалгааг гаргаж, иргэдийг хамгаалахад чиглэсэн сургалт, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.

Утас: 70452820, 88060570   Мэйл хаяг: chimdee_11@yahoo.com

 Сэтгэгдэл бичих


Улаангом

Үүлшинэ
-12
Өдрийн салхины хурд 4 м/с
Шөнийн темпратур -21 ℃
Шөнийн салхины хурд 4 м/с
Өдөр: -14 ℃
Шөнө: -22 ℃
2019-12-11
Өдөр: -14 ℃
Шөнө: -21 ℃
2019-12-12
Өдөр: -15 ℃
Шөнө: -22 ℃
2019-12-13
Өдөр: -15 ℃
Шөнө: -22 ℃
2019-12-14

Увс аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт

 • 39
 • 0
 • 2019-12-06

УВС АЙМГААС ТАТАГДСАН ХУГАЦААТ ЦЭРГИЙН АЛБА ХААГЧИД ХИЛИЙН ЗӨРЧИЛ ИЛРҮҮЛЛЭЭ

 • 112
 • 0
 • 2019-12-03

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ОЛОН УЛСЫН ӨДРИЙГ УГТАЖ “ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ИРЭЭДҮЙ- ХҮН БҮРИЙН ОРОЛЦОО” ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

 • 70
 • 0
 • 2019-12-29

“ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТ БОЛОН ХАРИЛЦАА” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

 • 47
 • 0
 • 2019-11-21

УЛААНГОМ СУМЫН 12-Р БАГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖЛЫГ “УНДАРГА КОНСТРАКШН” ХХК УЛСЫН ТӨСВИЙН 349 САЯ ТӨГРӨГӨӨР ГҮЙЦЭТГЭН УЛСЫН КОМИССТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГЛӨӨ.

 • 82
 • 0
 • 2019-11-29

УЛААНГОМ СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 4-Р СУРГУУЛИЙН ӨВЛИЙН СПОРТЫН ТАЛБАЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫГ УЛСЫН ТӨСВИЙН 97 САЯ 195 МЯНГАН ТӨГРӨГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР “ЖАНГАР-ОД” ХХК ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭН 2019 ОНЫ 11 САРЫН 19-НЫ ӨДӨР УЛСЫН КОМИССТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГЛӨӨ.

 • 67
 • 0
 • 2019-11-19

ХЯРГАС СУМЫН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГЫН ИХ ЗАСВАР, ӨРГӨТГӨЛИЙН АЖЛЫГ УЛСЫН ТӨСВИЙН 346 САЯ ТӨГРӨГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР "ТҮГЭЭМЭЛ ЦАМХАГ КОНСТРАКШН" ХХК ГҮЙЦЭТГЭН 2019.11.18-НИЙ ӨДӨР УЛСЫН КОМИСС АЖИЛЛАЛАА.

 • 51
 • 0
 • 2019-11-19

УВС АЙМАГ УЛААНБААТАР ХОТТОЙ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМААР БҮРЭН ХОЛБОГДЛОО.

 • 45
 • 0
 • 2019-11-14

“ОЙРАД ХӨГЖИМТ ЖҮЖГИЙН ТЕАТР”-ЫН 47 ДАХЬ ЖИЛИЙН ӨВӨЛ ЦАГИЙН ҮЗВЭРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

 • 41
 • 0
 • 2019-11-19

"ИРГЭНИЙ АНДГАЙ"-ӨРГӨХ ЁСЛОЛ БОЛЛОО.

 • 63
 • 0
 • 2019-11-26

Татварын багц хуулийн шинэчлэл 2020 оноос хэрэгжиж эхлэхтэй холбогдуулан дагалдан батлагдах журмын төслийг олон нийтэд танилцуулж, хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, санал авах ажлыг зохион байгуулав.

 • 57
 • 0
 • 2019-12-04

2020 оноос хэрэгжиж эхлэх Татварын багц хуулийн дагалдан батлагдах журмын төслийг олон нийтэд танилцуулж, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, санал авах ажил явагдаж байна.

 • 104
 • 0
 • 2019-10-25

Төрийн өмчтэй холбоотой журам, эрх зүйн акт тэдгээрт орсон шинэчлэлт өөрчлөлтийн талаар сургалт зохион байгууллаа.

 • 179
 • 0
 • 2019-11-18

"НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР" зохион байгуулав.

 • 401
 • 0
 • 2019-10-21

НҮБ-ЫН ӨДРИЙГ ТОХИОЛДУУЛАН МОД ТАРИЛАА

 • 408
 • 0
 • 2019-10-21

АРЬС ШИРНИЙ САЛБАРЫНХАН ТУЛГАМДСАН АСУУДЛАА ХЭЛЭЛЦЭЖ БАЙНА

 • 385
 • 0
 • 2019-10-21

УВС ТҮНШЛЭЛ-2019 ҮЗЭСГЭЛЭН ХУДАЛДАА

 • 361
 • 0
 • 2019-10-18

УВС АЙМГИЙН МАЛЧДЫН ЗӨВЛӨГӨӨН

 • 788
 • 0
 • 2019-10-18

ЯВУУЛЫН АХУЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ СУМДАД АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

 • 290
 • 0
 • 2019-10-18

“ШУВУУ ҮРГЭЭХ ТӨХӨӨРӨМЖ” БҮТЭЭЖЭЭ

 • 245
 • 0
 • 2019-10-18

ХБИ -ийн өдөр

 • 66
 • 0
 • 2019-12-04

УЛСЫН ТЭРГҮҮНИЙ БӨХМӨРӨН СУМЫН “СУМ СУРТАЛЧИЛАХ-СОЁЛЫН ӨДӨР” АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

 • 34
 • 0
 • 2019-10-17

Увс аймгийн малчдын зөвөлгөөн амжилттай зохион байгуулагдаж "Улсын аварга малчдын зөвлөл" байгуулагдлаа"

 • 45
 • 0
 • 2019-10-28

Хавчуу, Гануу, Хэвийн эхний гүүрний зам засаж сайжруулах ажил хийгдлээ.

 • 66
 • 0
 • 2019-11-18

Тэс сумын ЗДТГ-ын бүтэц зохион байгуулалт

 • 126
 • 0
 • 2019-11-21

Өмнөговь сумын УЗАШХороо нь аймгийн УЗХороотой хамтарч, МУЗН-ийн 80 жилийн ойг, суманд тэмдэглэх хүндэтгэлийн арга хэмжээ зохион байгууллаа.

 • 230
 • 0
 • 2019-11-14

" Багш солилцоо " " Tуслах багш солилцоо" " Tогооч солилцоо " хөтөлбөр хэрэгжиж байна.

 • 195
 • 0
 • 2019-11-13

улсын төсвийн хөрөнгөөөр баригдсан шинэ соёлын төв ашиглалтанд ороход бэлэн боллоо.

 • 307
 • 0
 • 2019-11-07

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдэж ашиглалтанд орлоо

 • 310
 • 0
 • 2019-10-29

Өмнөговь сумын "Хүүхэд-бидний гэрэлт ирээдүй " хүүхдийн 5-р чуулганыг амжилттай зохион байгууллаа.

 • 334
 • 0
 • 2019-10-24

Хогны менежментийг сайжруулахад тулгарч буй саад бэрхшээл юу вэ?

Цахим холбоос