БӨХМӨРӨН СУМ ГУРВАНЖИГЭРТЭЙ БАГ

ГУРВАНЖИГЭРТЭЙ БАГ

ÃÓÐÂÀÍ ÆÈÃÝÐÒÝÉ ÁÀÃ

Ãóðâàí æèãýðòýé баг нь 146 өрх, 587 хүн ам, 52732 толгой мал сүрэгтэй. Манай баг нь зэрлэг ан амьтан элбэгтэй, эрс тэс уур амьсгалтай баг юмаа. Ìàíàé áàã íü Óâñ àéìãèéí áàðóóí õîéä õÿçãààð ìîíãîë óëñ Îðîñ óëñûí òóâàà óëñûí õèéëèéí á¿ñýä îðøèäîã îíöëîãòîé. Манай багийн мал сүрэг өнгөрсөн онд 5-н төрөл дээрээ өсөж 13 мянгат малчинтай болсон. 2017 онд àймгийн сайн малчин 2, сумын сайн малчин 2, ñóìûí àëäàðò óÿà÷ 1 òóñ òóñ шалгарсан.

2017 онд багт хийгдсэн томоохон ажèë

  1. Õºãøèí îâîîò óóëûí тахилга наадам хийсэн
  2. Åíäåðòèéí ã¿¿ð áàðèõ áýëòãýë àæèë á¿ðýí õàíãàãäñàí.
  3. Áàãèéí òºâèéã íàðíû öàõèëãààí ýõ ¿¿ñâýðýýð á¿ðýí õàíãàñàí
  4. Áàãèéí çºâëºëèéí ãèø¿¿äèéí îðîí ñóóöàíä çàñâàð õèéñýí

2018 онд хийсэн томоохон ажил

  1. Ìÿíãàò ìàë÷äûí áàÿð õèéлээ
  2. Åíäåðòèéí ã¿¿ðèéã áàðüæ äóóñгасан
  3. Ãàð óòàñíû ¿¿ðýí õîëáîîíû øèíý ñòàíö ñóóðüëóóëсан

Багийн засаг даргаар ¯.Îòãîé, БИНХ-ын дарга ×.Ýðäýíýáààòàð, багийн эмч Ì.Áàòñ¿õ, сахиулаар Ç.Ò¿ìýíæàðãàë гэсэн бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

 

 

 Сэтгэгдэл бичих


Улаангом

Үүлшинэ
-9
Өдрийн салхины хурд 4 м/с
Шөнийн темпратур -22 ℃
Шөнийн салхины хурд 4 м/с
Өдөр: -9 ℃
Шөнө: -23 ℃
2019-03-21
Өдөр: -8 ℃
Шөнө: -24 ℃
2019-03-22
Өдөр: -6 ℃
Шөнө: -22 ℃
2019-03-23
Өдөр: -4 ℃
Шөнө: -20 ℃
2019-03-24

Цахим холбоос